Zákon o cenných papírech

Byl přijat 20. listopadu 1992 a vstoupil v platnost od 1. ledna 1993. Vztahuje se na cenné papíry, což jsou akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy, skladištní listy, zemědělské skladní listy a listiny prohlášeny zvláštními zákony.

Zákon ustanovuje dělení cenných papírů a podmínky, za kterých může být vydán prvnímu nabyvateli. Zákon např. definuje, že je cenný papír vydán dne, kdy splňuje všechny potřebné náležitosti stanovené zákonem. Dále se dozvíte, že se emisním kurzem cenného papíru rozumí částka, za kterou emitent cenný papír vydává.

Pro všechny emitenty a investory je absolutně nezbytné, aby byli se zákonem o cenných papírech seznámeni. Jakýkoliv protilegislativní postup může v budoucnu způsobit problémy všem zainteresovaným osobám.

Plné znění zákona o cenných papírech naleznete např. na ZakonyProLidi.cz.

Sponzorovaný odkaz